ST康美(600518)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-06-11 星期二  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:3.08 元  涨跌幅:-4.94%   成交量(区间):1118.44万股  成交金额(区间):3662.86万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
4次 25.00%
326.21 8.91% - - 326.21
2
1次 0.00%
170.50 4.65% - - 170.50
3
1次 0.00%
170.50 4.65% - - 170.50
4
2次 0.00%
170.50 4.65% - - 170.50
5
9次 44.44%
156.50 4.27% - - 156.50
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
372次 43.82%
- - 524.80 14.33% -524.80
2
18次 50.00%
- - 520.96 14.22% -520.96
3
2次 50.00%
- - 364.76 9.96% -364.76
4
2次 0.00%
- - 341.00 9.31% -341.00
5
372次 43.82%
- - 324.31 8.85% -324.31
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 27.14% - 56.67% -1081.62