*ST华业(600240)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2019-05-16 星期四  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:1.66 元  涨跌幅:-5.14%   成交量(区间):869.18万股  成交金额(区间):1453.48万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
20次 35.00%
83.00 5.71% - - 83.00
2
3次 0.00%
75.35 5.18% - - 75.35
3
1次 0.00%
52.92 3.64% - - 52.92
4
7次 14.29%
51.46 3.54% - - 51.46
5
1次 0.00%
38.28 2.63% - - 38.28
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
10次 50.00%
- - 122.47 8.43% -122.47
2
0次 -
- - 84.11 5.79% -84.11
3
0次 -
- - 66.40 4.57% -66.40
4
1次 100.00%
- - 51.48 3.54% -51.48
5
1次 0.00%
- - 49.57 3.41% -49.57
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - 20.71% - 25.73% -73.02